Terms of Use 2018-10-19T01:48:08+00:00

Voorwaarden

Птицеперерабатывающие предприятия Нидерландов

Alle rechten op inhoud en beeldmateriaal van het platform www.hollandpoultry.com liggen bij de organisatie NEPLUVI. Hollandpoultry.com kan materiaal als service aan derden ter beschikking stellen. Het gebruik van content of beeldmateriaal is aan voorwaarden verbonden; als de gebruiker zich hier niet aan houdt, trekt Vlees.nl het gebruiksrecht onmiddellijk in.

 • Hollandpoultry.com is niet gehouden een verzoek tot gebruik van content of beeldmateriaal te honoreren. Aan het gebruik stelt hollandpoultry.com aanvullende voorwaarden. Onder gebruik van content of beeldmateriaal wordt verstaan die handeling of geheel van handelingen met betrekking tot het materiaal, waaronder het opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enig andere vorm van ter beschikking stelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen alsmede het verveelvoudigen.
 • Content of beeldmateriaal mag uitsluitend worden gebruikt als dat in overeenstemming is met de doelstellingen van www.hollandpoultry.com, het door de gebruiker opgegeven doel en in de vorm en oplage waarvoor NEPLUVI toestemming heeft verleend. Past het gebruiksdoel niet binnen de doelstellingen dan is NEPLUVI gerechtigd het gebruiksrecht per direct in te trekken.
 • Het gebruiksrecht mag alleen door de gebruiker zelf worden aangewend. Geheel of gedeeltelijke overdracht van het gebruiksrecht of het verstrekken van sublicenties door de gebruiker aan een derde is niet toegestaan.
 • Content of beeldmateriaal dat hollandpoultry.com beschikbaar stelt mag niet worden gebruikt voor commerciële bedrijfsspecifieke activiteiten, zoals het afbeelden op verpakkingen, in huisstijlen en in (advertentie)campagnes, tenzij er specifieke schriftelijke afspraken zijn overeengekomen en vastgelegd.
 • Het beeldmateriaal mag slechts éénmaal worden gebruikt. Als de gebruiker het beeldmateriaal opnieuw wenst te gebruiken, zal zij hollandpoultry.com wederom om toestemming moeten vragen.
 • Bij elke uiting dient de tekst ©Copyright www.hollandpoultry.com 2018 te worden vermeld. De rechten op de content of het beeldmateriaal zijn en blijven eigendom van hollandpoultry.com. Hollandpoultry.com verleent de gebruiker alleen een beperkt gebruiksrecht en geen exclusief gebruiksrecht.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan de content of het beeldmateriaal te gebruiken op een wijze die hollandpoultry.com, de Nederlandse pluimveevleessector en/of de maker materiële of immateriële schade zou kunnen berokkenen.
 • Als op het beeldmateriaal personen zijn afgebeeld, mag dit niet zodanig worden gebruikt dat die personen daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen hebben.
 • De gebruiker mag geen wijzigingen in het beeldmateriaal aanbrengen.
 • NEPLUVI is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de content of het beeldmateriaal door de gebruiker. De gebruiker vrijwaart hollandpoultry.com voor alle aanspraken van derden ter zake van het gebruik van het materiaal. Evenzo is hollandpoultry.com jegens de gebruiker nimmer aansprakelijk voor het, eerder dan wel later, gebruik van het beeldmateriaal door derden.
 • Geschillen tussen hollandpoultry.com en de gebruiker inzake het gebruiksrecht worden beslecht door de bevoegde rechter naar Nederlands recht.