Sector Organisaties
NVWA Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Wageningen Bioveterinary Research (nationaal referentielaboratorium) IKB (private kwaliteitssysteem) IKB (private kwaliteitssysteem) AVINED PLUIMNED OVONED NEPLUVI NVP LTO-NOP

NVWA

De NVWA (de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit), is een overheidsorgaan dat in juli 2002 in zijn huidige vorm is opgericht. Hun voornaamste doel is om de veiligheid van voedsel en andere producten te garanderen en de volksgezondheid en diergezondheid en welzijn te beschermen. Dit doen ze door regels voor voedselveiligheid te gebruiken welke zijn opgenomen in de gezondheid-en veiligheidscodes of Europese wetgeving. De NVWA is een onafhankelijk bureau van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een agentschap voor het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport.

De belangrijkste taken van de NVWA zijn toezicht, risicobeoordeling en risicocommunicatie. Ze bieden incident en crisismanagement en adviseren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en andere relevante ministeries om de gezondheid en veiligheid van de dieren en het publiek te waarborgen.

Hoofdactiviteiten

De NVWA controleert bedrijven en instellingen (slachthuizen, koelhuizen, uitsnijderijen etc.) om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de huidige wet-en regelgeving. De NVWA is bevoegd om sancties op te leggen en na te gaan of bedrijven de regels naleven en kan, indien nodig, ingrijpen. Om deze bedrijven te inspecteren maakt de NVWA gebruik van professionals (dierenartsen, inspecteurs en supervisors). De NVWA grijpt ook in als er zich een situatie voordoet wat het welzijn van het pluimvee schaadt. Bedrijven worden daarom gecontroleerd op de naleving van de regels met betrekking tot dierenwelzijn, diergezondheid en de gezondheid van het publiek en de bevoegde autoriteit controleert elk keten in het proces; van import en export van pluimvee (producten) en alle processen die plaatsvinden voor, tijdens en na productie van pluimveevlees. De NVWA kan vergunningen intrekken of opschorten, strafrechtelijke of administratieve procedures instellen of een terugroepactie uitvoeren.

Gezondheidscertificaten

De NVWA is de bevoegde autoriteit die voor de uitvoer van pluimvee(producten) de inspectie uitvoert. Als de producten de inspectie met goed gevolg doorstaan worden ze beloond met een diergezondheidscertificaat. Op zijn beurt controleert de NVWA, met betrekking tot geïmporteerde producten, of de certificaten van de landen van herkomst voldoen aan de EU-vereisten. De NVWA is bevoegd om import te verbieden uit landen die zijn getroffen door een dierziekte of die het risico lopen besmette levensmiddelen te verspreiden.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is een overheidsinstantie die zich bezighoudt met verschillende onderwerpen gerelateerd aan de Nederlandse economie, product-en voedselveiligheid en landbouw. Het ministerie wordt geleid door de minister van landbouw, mevr. Carola Schouten. De organisatie is opgedeeld in verschillende afdelingen waaronder ook de inspecteur generaal van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Hoofdactiviteiten

Het LNV pleit voor een sterke internationale concurrentiepositie, innovatie en groei voor ondernemers met aandacht voor natuur en samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers.

Regels & Wetten

Het ministerie streeft naar een voedingssector van wereldklasse die zich richt op het milieu en dierenwelzijn. Dit is relevant voor de pluimvee industrie aangezien het ministerie wetten en regels opstelt om de gezondheid van de industrie te garanderen. De NVWA controleert of deze regels worden nageleefd.

Het belangrijkste is dat het ministerie van Landbouw wetten en voorschriften opstelt, meestal in het voordeel van de dieren, de handel en de industrie. Dit omvat ook maatregelen om de verspreiding van dierziekten te voorkomen, opvolging van bedrijven die dierenmishandeling vertonen of gebruik van pesticiden die schadelijk zijn voor de gezondheid van het dier of de consument.

Wageningen Bioveterinary Research (nationaal referentielaboratorium)

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is een onderzoeksinstituut dat samenwerkt met overheidsinstanties en bedrijven die zich richten op de bescherming van de gezondheid van mens en dier. Ze voorkomen, bestrijden en beheersen dierziekten en krijgen de opdracht onderzoek te doen door lokale, nationale en internationale overheidsinstanties, belangengroepen, productschappen, het bedrijfsleven en de industrie. De WBVR is het nationale referentielaboratorium dat verantwoordelijk is voor de technische ondersteuning van laboratoria en autoriteiten, kwaliteitsborging en de controle van residuen in bepaalde voedingsmiddelen.

Hoofdactiviteiten

De WBVR is een internationaal gerenommeerde op kennis gebaseerde organisatie op het gebied van diergezondheid en het uitvoeren van wetenschappelijk en praktisch onderzoek. De WBVR bestaat uit een team van professionals die onderzoek uitvoeren in opdracht van verschillende klanten maar ook onafhankelijk onderzoek doen. De WBVR heeft bijgedragen tot de uitroeiing van meervoudige dierziekten en zoönose in Europa en publiceert regelmatig wetenschappelijke publicaties om bij te dragen aan de wetenschap en de samenleving.
Tijdens het uitbreken van bepaalde ziekten zullen zij optreden als een crisisorganisatie en een uitvoerende en adviserende rol op zich nemen voor de overheid.

Kennis partner

De WBVR is ook verantwoordelijk voor het maken van definitieve diagnosen en heeft juridische onderzoekstaken zoals het onderzoeken van aangifteplichtige dierziekten (een ziekte die wettelijk moet worden gemeld aan functionarissen). De belangrijkste van deze ziektes is Aviaire Influenza, waarin het laboratorium van de WBVR gespecialiseerd is. Tijdens uitbraken van dergelijke dierziekten loopt het laboratorium 24/7 en vervult een adviserende rol aan de overheid. Dit naast de officiële verantwoordelijkheid van het onderzoeken en bevestigen van de diagnoses.

De WBVR onderzoekt verder dierziekten, behandelingsmethoden, diergeneesmiddelen (vaccins) met betrekking tot de dieren in kwestie. Daarnaast biedt de WBVR diagnostiek en advies voor individuele bedrijven/boerderijen om de gezondheid en positie van de Nederlandse dierhouderijsector te waarborgen.

IKB (private kwaliteitssysteem)

Over IKB

IKB (Integrale Keten Beheersing), is geen organisatie maar een kwaliteitssysteem. IKB was ontworpen om de kwaliteit en de oorsprong van vee te garanderen. Dit systeem heeft voorschriften voor varkens, kalveren, kippen en eieren. Als een product het IKB-keurmerk heeft betekend dit dat dit specifieke product is onderworpen aan aanvullende controles in productie, transport en verwerking. IKB is onderverdeeld in verschillende systemen voor verschillende producten, bijvoorbeeld IKB Kip dat is opgericht door de Nederlandse kippenvleessector en wordt beheerd door PLUIMNED, of IKB EI dat zich richt op de eierindustrie en wordt beheerd door OVONED.

Wat het doet

Als eieren of kippenvlees zijn onderworpen aan deze systemen garanderen zij dat deze producten met goed gevold de kwaliteitstests hebben doorstaan en dat ze voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in contracten, voorschriften en certificatieschema’s. Dus het kippenvlees van IKB garandeert dat het vlees voldoet aan bepaalde kwaliteitsovereenkomsten die relevant zijn voor alle ketens in het proces. Niet alleen fokken en verwerken, maar ook transport, dierenartsen en andere betrokken partijen.
De regels ontwikkeld door IKB zijn beschikbaar voor het publiek en beschrijven vereisten die de kwaliteit van het product kunnen beïnvloeden, zoals inspectie, werkinstructies, gebruik van pesticiden, transport, schoonmaak-en desinfectieplannen etc.

Lidmaatschap

Bedrijven kunnen zich aanmelden om op vrijwillige basis lid te worden van IKB. Bedrijven moeten worden goedgekeurd voordat ze worden toegelaten tot het programma. Als ze worden geaccepteerd ontvangen ze een IKB-certificering en worden ze geregistreerd in het IKB-register. Bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd, waarna certificaten kunnen worden ingetrokken of vernieuwd.

IKB (private kwaliteitssysteem)

Over IKB

IKB (Integrale Keten Beheersing), is geen organisatie maar een kwaliteitssysteem. IKB was ontworpen om de kwaliteit en de oorsprong van vee te garanderen. Dit systeem heeft voorschriften voor varkens, kalveren, kippen en eieren. Als een product het IKB-keurmerk heeft betekend dit dat dit specifieke product is onderworpen aan aanvullende controles in productie, transport en verwerking. IKB is onderverdeeld in verschillende systemen voor verschillende producten, bijvoorbeeld IKB Kip dat is opgericht door de Nederlandse kippenvleessector en wordt beheerd door PLUIMNED, of IKB EI dat zich richt op de eierindustrie en wordt beheerd door OVONED.

Wat het doet

Als eieren of kippenvlees zijn onderworpen aan deze systemen garanderen zij dat deze producten met goed gevold de kwaliteitstests hebben doorstaan en dat ze voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in contracten, voorschriften en certificatieschema’s. Dus het kippenvlees van IKB garandeert dat het vlees voldoet aan bepaalde kwaliteitsovereenkomsten die relevant zijn voor alle ketens in het proces. Niet alleen fokken en verwerken, maar ook transport, dierenartsen en andere betrokken partijen.
De regels ontwikkeld door IKB zijn beschikbaar voor het publiek en beschrijven vereisten die de kwaliteit van het product kunnen beïnvloeden, zoals inspectie, werkinstructies, gebruik van pesticiden, transport, schoonmaak-en desinfectieplannen etc.

Lidmaatschap

Bedrijven kunnen zich aanmelden om op vrijwillige basis lid te worden van IKB. Bedrijven moeten worden goedgekeurd voordat ze worden toegelaten tot het programma. Als ze worden geaccepteerd ontvangen ze een IKB-certificering en worden ze geregistreerd in het IKB-register. Bedrijven worden jaarlijks gecontroleerd, waarna certificaten kunnen worden ingetrokken of vernieuwd.

AVINED

Over Avined

AVINED, OVONED en PLUIMNED werden in 2013 opgericht door de LTO / NOP, NVP, NEPLUVI en ANEVEI. De gezamenlijke missie van deze stichtingen is "efficiënte dienstverlening om de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken."

Hoofdactiviteiten

Het belangrijkste doel van AVINED is om informatie te verstrekken, om een overlegplatform te zijn voor de sector en de sector te vertegenwoordigen tegenover de overheid. AVINED is het belangrijkste contactpunt voor de primaire vlees-en eiersector. De activiteiten variëren van wat relevant is en wat AVINED belangrijk acht voor de pluimveesector (dat wil zeggen diergezondheid, antibiotica, salmonella en onderzoeksprogramma’s). In 2016 betekende dit het beheer van KIP-databases (het systeem waarin alle Nederlandse pluimveehouderijen zijn geregistreerd), antibiotica, salmonella en andere activiteiten die relevant zijn voor de gezondheid van pluimvee.

AVINED streeft naar duurzaam concurrentievermogen. De West-Europese markt richt zich steeds meer op dierenwelzijn, productkenmerken, kwaliteit en prijs. Een uitdagende omgeving voor bedrijven om in te werken en AVINED streeft ernaar de Nederlandse sector in dit speelveld te ondersteunen. Tijdens het uitbreken van een dierziekte is AVINED het aanspreekpunt van zowel de sector als de overheid.

Leden

Voor pluimveehouders heeft AVINED een online digitaal dossier waarin ze toegankelijke informatie aanbieden. Dit project is bedoeld om pluimveehouders informatie te geven over salmonella-tests, antibioticavoorschriften, IKB-certificaten en I&R gegevens in één omgeving.

In het kort

AVINED verleent diensten aan de gehele pluimvee-industrie, zowel eieren als vlees. Ze zijn lobbyist en vertegenwoordiger van de industrie en verdedigen het welzijn van de Nederlandse pluimvee-industrie.

PLUIMNED

Over Pluimned

De stichting PLUIMNED is in 2013 samen met OVONED en AVINED opgericht. PLUIMNED richt zich op de pluimveesector en komt op voor de belangen van de pluimveevleesketen. Het doel van PLUIMNED is "Efficiënte service om de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken".

Hoofdactiviteiten

PLUIMNED is een officieel door de overheid erkende organisatie voor de pluimveesector. Daarom kan de organisatie verplichte heffingen op pluimveehouders invoeren (na goedkeuring van het ministerie), bedoeld om te worden gebruikt voor activiteiten en studies die voordelig zijn voor bedrijven en organisaties in de pluimveevlees sector. Bovendien biedt PLUIMNED organisaties relevante informatie, functioneert het als een overlegplatform voor de sector en vertegenwoordigt het de sector tegenover de overheid.

In het kort

PLUIMNED verleent diensten aan de gehele pluimveevleesindustrie. Ze zijn lobbyist en vertegenwoordiger van de industrie en verdedigen het welzijn van de Nederlandse pluimveevleesindustrie.

OVONED

Over Ovoned

De taken van OVONED zijn vooral gericht op de eiersector. OVONED is een door de overheid erkende organisatie. Daarom kan de overheid verplichte heffingen invoeren voor pluimveehouders (na goedkeuring van het ministerie), bedoeld om te worden gebruikt voor activiteiten en studies die voordelig zijn voor bedrijven en organisaties in de eiersector.

Hoofdactiviteiten

OVONED beheert IKB Ei en helpt de reputatie van eieren en de sector te verbeteren. OVONED’s doelstelling is “efficiënte dienstverlening om de huidige duurzame en robuuste marktpositie van de Nederlandse pluimveesector verder te versterken”. OVONED bevordert duurzaam concurrentievermogen van de verschillende ketens in de eiersector door dierenwelzijn, kwaliteit, toegevoegde waarde en prijs te bevorderen.

Bovendien biedt OVONED zijn leden relevante informatie, fungeert het als een overlegplatform voor de sector en vertegenwoordigt het de sector voor de overheid.

In het kort

OVONED bedient de gehele eierindustrie. Ze zijn lobbyist en vertegenwoordiger van de industrie en verdedigen het welzijn van de Nederlandse eierindustrie.

NEPLUVI

Over NEPLUVI

NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimvee verwerkende Industrie) is een Nederlandse organisatie die opkomt voor de belangen van haar leden, met name ondernemers in de pluimvee verwerkende industrie. Ze houden zich bezig met een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de pluimvee verwerkende industrie, zo zijn ze bijvoorbeeld bezig met voedselveiligheid, voedselkwaliteit, export van pluimvee, arbeidsomstandigheden en het milieu. Bovendien is NEPLUVI medeoprichter van PLUIMNED en AVINED.

NEPLUVI is de stem van de pluimvee-industrie en zorgt ervoor dat de sector op de juiste manier wordt weergegeven in de media.

Hoofdactiviteiten

NEPLUVI zorgt ervoor dat ze constant op de hoogte zijn van de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen wereldwijd (veterinaire zaken, juridische zaken, sociale kwesties, promotie van pluimvee, export en markttoegang, procedures en economische problemen en sociale verantwoordelijkheid) en speelt deze informatie aan haar leden door.

Om dit te kunnen doen werkt NEPLUVI nauw samen met de Nederlandse overheid, de EU en organisaties in andere lidstaten. NEPLUVI heeft vertegenwoordigers in het bestuur en commissies van Scholing en Opleiding (SVO), de controle-instelling voor Pluimvee en Eieren (CPE), het Pensioenfonds (VLEP), en de organen van de Sociale Zaken Pluimvee-industrie. Verder zijn ze lid van de Europese overkoepelende organisatie van de pluimvee verwerkende industrie (AVEC) en meer.

Lidmaatschap

Ondernemers in de pluimvee verwerkende industrie kunnen lid worden. Met dit lidmaatschap kunnen bedrijven gebruik maken van alle activiteiten en diensten die door NEPLUVI worden aangeboden. Dit omvat ondersteuning bij individuele problemen en directe toegang tot alle informatie die NEPLUVI bezit.

In het kort

NEPLUVI komt op voor de Nederlandse pluimvee verwerkende industrie en behartigt de belangen van zowel de industrie als haar leden.

NVP

Over NVP

NVP staat voor de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. NVP is sinds 2004 actief en richt zich op de belangen van Nederlandse Pluimveehouders. De organisatie wil de positie van pluimveehouders versterken en hun motto is “wat in Nederland wordt geconsumeerd, moet ook in Nederland mogen worden geproduceerd!” De NVP is ook medeoprichter van PLUIMNED, OVONED en AVINED.

Hoofdactiviteiten

De NVP streeft naar een gelijk speelveld dat onder druk staat door de toename van vrijhandelsverdragen met locaties waar standaarden bestaan voor pluimveebedrijven en productiefactoren. NVP stelt dat de sector voor zichzelf en de belangen van de pluimveebedrijven moet op komen.

Samen met hun leden wil de NVP een grotere, sterkere groep worden om meer aandacht te krijgen voor de sector. Daarnaast houdt de NVP zich bezig met de economische haalbaarheid met betrekking tot duurzaamheid, om zowel nu als in de toekomst een goed inkomen te garanderen voor de pluimveehouders. De NVP wil de primaire pluimveebedrijven in Den Haag (Nederlands politiek centrum) vertegenwoordigen maar ook samenwerken met onderzoeksinstituten zoals de Universiteit van Wageningen en andere expert partners om een accurater en positiever beeld te ontwikkelen van de pluimveesector om meer erkenning en waardering te krijgen.

In het kort

De NVP lobbyt voor en promoot de pluimveehouders in Nederland en wil de positie van de Nederlandse pluimveehouders nu en in de toekomst versterken.

LTO-NOP

Over LTO-NOP

LTO-NOP maakt deel uit van de Land-en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). NOP is een afkorting voor de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. LTO vertegenwoordigt ongeveer 50.000 boeren en vertegenwoordigt de belangen van de ondernemers in land-en tuinbouw. LTO-NOP is medeoprichter van AVINED, OVONED en PLUIMNED.

Hoofdactiviteiten

LTO heeft landbouwondernemers verdeeld over verschillende sectoren, waaronder houders van pluimvee. LTO-NOP richt zich op de belangen van de pluimveehouders om het internationale concurrentievermogen te versterken door middel van marktgericht ondernemerschap en een goed sociaal ondernemingsklimaat. LTO-NOP zet zich in voor het promoten van het imago van de pluimveesector en richt zich op projecten op het gebied van transparantie en informatie. De organisatie richt zich ook op de groeiende vraag vanuit de samenleving naar dierenwelzijn en duurzame productie zoals ecologische voetafdruk, uitstoot en de bestrijding van salmonella en aviaire influenza.

In het kort

LTO-NOP komt op voor de belangen en behoeften van de Nederlandse pluimveehouders en wil hun internationale concurrentiepositie versterken.