Officieel toezicht 2018-10-19T00:56:52+00:00
Official Supervision

Officieel toezicht

Elke EU-lidstaat heeft zijn eigen bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de vleesproductie. Het Voedsel-en Veterinair Bureau van de Europese Unie voert regelmatig audits uit in de lidstaten om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten zich aan de EU-normen houden.

In Nederland is de bevoegde autoriteit de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

De NVWA is actief in verschillende sectoren waaronder de vleessector. Ze houden strikt toezicht op de vlees producerende bedrijven in de hele productieketen. In slachthuizen is, te allen tijde tijdens de productie, een officiële dierenarts van de NVWA aanwezig.

Ze keuren het terrein goed voordat de slacht begint en zijn aanwezig tot het einde van de slacht dag. Slachterijen mogen niet slachten zonder de aanwezigheid van de NVWA.

Vleesinspecteurs voeren de inspectie van de karkassen uit. Ze zijn in dienst van de slachthuizen maar werken onder toezicht van de NVWA.

Verdere verwerkers (uitsnijderijen etc.) ondergaan regelmatig audits door de NVWA. De frequentie van audits is deels gebaseerd op de prestaties van het bedrijf. Bedrijven die niet-naleving aantonen worden onderworpen aan een intensiever auditprogramma dan bedrijven die zich aan de wetgeving houden.

Official Supervision

HACCP-protocol

Alle bedrijven die deel uitmaken van de vleesproductieketen moeten werken volgens de principes van de HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points (gevarenanalyse en kritische controlepunten). Deze principes kunnen ook worden opgenomen in bedrijfsspecifieke hygiëneprotocollen. Elk bedrijf beoordeelt hun productieprocessen en bepaalt waar de risico’s liggen. Deze punten, met hun aanvullende controles en checks om risico’s te minimaliseren, zijn opgenomen in het HACCP-protocol van die vlees producerende instelling.

De NVWA checkt ten minste ieder jaar of een voldoende HACCP-plan aanwezig is en of het bedrijf hieraan voldoet.

Alle bedrijven die deel uitmaken van de vleesproductieketen moeten werken volgens de principes van de HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points.

Official Supervision

Im- and export

De NVWA is niet alleen verantwoordelijk voor de binnenlandse productie, maar ook voor toezicht op de im-en export van dierlijke producten.

Import

De Europese Unie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van derde landen voor de invoer naar de Europese Unie. Na grondige evaluatie en inspecties geeft de Europese Unie haar goedkeuring voor import. Daarna kunnen alle lidstaten dat specifieke product importeren.

Producten die naar de Europese Unie worden ingevoerd moeten voldoen aan de relevante EU-wetgeving en moeten vergezeld gaan van met een diergezondheidscertificaat afgegeven door de bevoegde autoriteit van het land van herkomst. Bij aankomst aan de grens controleert de NVWA (samen met de douane) de documentatie en, waar van toepassing, de producten voordat deze worden goedgekeurd voor invoer naar Nederland.

Export

Vleesproducten vragen een diergezondheidscertificaat aan in het online exportsysteem van de NVWA. De NVWA controleert of de producten aan alle eisen in dit certificaat voldoen waarna ze deze afstempelen en ondertekenen. Een diergezondheidscertificaat vergezelt elke zending met producten voor menselijke consumptie naar derde landen.

De lidstaten van de Europese Unie vormen een interne markt. Dit betekent dat producten vrij kunnen bewegen tussen verschillende lidstaten. Tenzij landen een uitbraak van aangifteplichtige ziekten ondervinden; dan kunnen er beperkingen gelden.

Verplaatsing van levende dieren tussen lidstaten word altijd aangemeld in het Europese traceersysteem en zijn altijd vergezeld met gezondheidscertificaten van het land van herkomst. Hiermee wordt voorkomen dat ziektes zich over de grenzen kunnen verspreiden en kunnen dieren en/of producten zo nodig worden getraceerd naar hun herkomst.